NIFTY Pro – Mẹ an tâm con toàn hảo

NIFTY Pro là xét nghiệm NIPT có thể khảo sát 10 loại lệch bội nhiễm sắc thể và 84 hội chứng microdeletion/duplication

NIFTY Pro đặc biệt hữu ích khi thai có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trong tử cung, gia đình có tiền sử bị hội chứng di truyền bẩm sinh trong danh sách 94 loại bất thường nhiễm sắc thể của NIFTY Pro.

Các lệch bội chính

Trisomy 21 (hội chứng Down)
Trisomy 18 (hội chứng Edwards)
Trisomy 13 (hội chứng Patau)
X (monosomy X, hội chứng Turner)
XXX (trisomy X, hội chứng triple X)
XXY (hội chứng Klinefelter)
XYY (hội chứng Jacob)

Các lệch bội gây sẩy thai phổ biến

Trisomy 9
Trisomy 16
Trisomy 22

Các hội chứng microdeletion/duplication

Phát hiện đến 84 hội chứng microdeletion/duplication (xem chi tiết bảng dưới đây)

BỘ NIFTY PRO PHÁT HIỆN 84 HỘI CHỨNG MICRODELETION/ DUPLICATION
(duy nhất trên thế giới)
Vị trí NST Hội chứng Vị trí NST Hội chứng
7q Chromosome 7q deletion 16p13.3 Chromosome 16p13.3 deletion syndrome
18q Chromosome 18q deletion syndrome 16p12.2-p11.2 Chromosome 16p11.2-p12.2 microduplication syndrome
9p Chromosome 9p deletion syndrome 5q12 Chromosome 5q12 deletion syndrome
14q11-q22 Chromosome 14q11-q22 deletion syndrome 1p32-p31 Chromosome 1p32-p31 deletion syndrome
1p36 Chromosome 1p36 deletion syndrome 1p31.3 Chromosome 1p31 duplication syndrome
6q11-q14 Chromosome 6q11-q14 deletion syndrome 16q22 Chromosome 16q22 deletion syndrome
8q12.2-q21.2 Chromosome 8q12.1-q21.2 deletion syndrome 14q22.1-q22.3 Frias syndrome
Xq21 Chromosome Xq21 deletion syndrome 15q11 Chromosome 15q11-q13 duplication syndrome
1q41-q42 Chromosome 1q41-q42 deletion syndrome 6q27 CHDM (Chordoma)
6q24-q25 Chromosome 6q24-q25 deletion syndrome 15q14 Chromosome 15q14 deletion syndrome
3q22-q24 Dandy-Walker syndrome 17q12 Chromosome 17q12 duplication syndrome
18p Chromosome 18p deletion syndrome 17q12 Chromosome 17q12 deletion syndrome
10q26 Chromosome 10q26 deletion syndrome 3q29 Chromosome 3q29 duplication syndrome
3pter-p25 Chromosome 3pter-p25 deletion Syndrome 3q29 Chromosome 3q29 deletion syndrome
2p12-p11.2 Chromosome 2p12-p11.2 deletion syndrome 8q22.1 Chromosome 8q22.1 duplication syndrome
5q14.3-q15 Chromosome 5q14.3 deletion syndrome 8q22.1 Chromosome 8q22.1 deletion syndrome
13q14 Chromosome 13q14 deletion syndrome 15q11.2 Prader-Will syndrome
10q23 Chromosome 10q22.3-q23.2 deletion syndrome 15q11.2 Angelman syndrome
15q26-qter Levy-Shanske syndrome 21q22.3 Holoprosencephaly 1
15q26-qter Chromosome 15q26-qter deletion syndrome 11p13 WAGR syndrome
6pter-p24 Chromosome 6pter-p24 deletion syndrome 7q11.23 Williams Beuren syndrome
2q31 Split-hand/foot malformation 5 7q11.23 Chromosome 7q11.23 duplication syndrome
Xq27.3-q28 Chromosome Xq27.3-q28 duplication syndrome 11p11.2 Potocki-Shaffer syndrome
2q37.1-q37.3 Holoprosencephaly 6 15q26.1 Hernia Congenital Diaphragmatic (HCD)
Xp21 Chromosome Xp21 deletion syndrome Xq22.3 Chromosome Xq22.3 telomeric deletion syndrome
5p Cri du Chat syndrom 4p16.3 Wolf-Hirschhorn syndrome
11p13-p12 WAGRO syndrome 17q21.31 Chromosome 17q21.31 duplication syndrome
4q21 Chromosome 4q21 deletion syndrome Xp11.3 Chromosome Xp11.3 deletion syndrome
17p12-p11.2 Yuan-Harel-Lupski syndrome 3q13.31 Chromosome 3q13.31 deletion syndrome
22q11 Cat-Eye syndrome 8p23.1 Chromosome 8p23.1 deletion syndrome
11q23 Jacobsen syndrome 8p23.1 Chromosome 8p23.1 duplication syndrome
10p14-p13 DiGeorge syndrome 2 12q14 Chromosome 12q14 microdeletion syndrome
8q24.11-q24.13 Langer-Giedion syndrome 17q23.1-q23.2 Chromosome 17q23.1-q23.2 deletion syndrome
2p16.1-p15 Chromosome 2p16.1-p15 deletion syndrome 17p11.2 Potocki-Lupski syndrome
4q32.1-q32.2 Chromosome 4q32.1-q32.2 triplication syndrome 17p11.2 Smith-Magenis syndrome
16p12.2-p11.2 Chromosome 16p12.2-p11.2 deletion syndrome 17p13.3 Chromosome 17p13.3 duplication syndrome
Xp11.23-p11.22 Chromosome Xp11.23-p11.22 duplication syndrome 17p13.3 Miller-Dieker syndrome
2q31.1 Chromosome 2q31.1 duplication syndrome 19q13.11 Chromosome 19q13.11 deletion syndrome
2q33.1 Chromosome 2q33.1 deletion syndrome 2q34-q36 Chromosome 2q35 duplication syndrome
Xq28 Chromosome Xq28 deletion syndrome 15q25 Chromosome 15q25 deletion syndorme
22q11.2 Chromosome 22q11.2 duplication syndrome 22q11.2 Chromosome 22q11.2 deletion syndrome
16pter-p13.3 Chromosome 16p deletion syndrome 22q11.21 DiGeorge syndrome